دات نت نیوک

جدول تضامین و وثایق تسهیلات

 توضیحات :

  •  به ازای هر 70،000،000 ریال یک ضامن.
  •  بازنشستگان و مستمری بگیران تآمین اجتماعی به عنوان ضامن مورد قبول نمی باشد.
  •  از کارکنان و بازنشستگان رسمی شهرداری تا سقف 50،000،000 ریال ضامن اخذ نمی گردد و بیش از این مبلغ تا سقف 150،000،000 ریال با اخذ یا ضامن صورت می پذیرد.
نوع کارکنان نوع کارکنان نوع تسهیلات توضیحات

 

 

 

کارکنان رسمی

 

کارکنان رسمی شهرداری

 

تسهیلات گیرنده ضامن

چک یا یک نفر ضامن کارمند چک دار

نامه ی کسر از حقوق یا چک

 

کارکنان رسمی سایر سازمان ها

 

تسهیلات گیرنده ضامن

کسر از حقوق یا گواهی اشتغال+چک
کسر از حقوق با گواهی اشتغال+چک

 

 

 

 

کارکنان قراردادی

 

کارکنان قرار دادی شهرداری

 

تسهیلات گیرنده ضامن

کسر از حقوق یا گواهی اشتغال+چک
کسراز حقوق یا گواهی اشتغال+چک

 

کارکنان قراردادی سایر سازمان ها

 

تسهیلات گیرنده ضامن

کسراز حقوق یا گواهی اشتغال+چک+وکالتنامه
کسر از حقوق یاگواهی اشتغال+چک+وکالتنامه

 

کارکنان قراردادی

 

هادیان شهر

 

تسهیلات گیرنده ضامن

کسر از حقوق یا گواهی اشتغال+چک +وکالتنامه
کسراز حقوق یا گواهی اشتغال+چک+وکالتنامه