دات نت نیوک

مدیر عامل تعاونی

نام و نام خانوادگی: شهریار فیاضی
پست الکترونیک: email@email.ir
 

رئیس هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی: مصطفی منتظر المهدی
پست الکترونیک: email@email.ir
 

عضو هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی: روح الله اوقانی آرانی
پست الکترونیک: email@email.ir
 

نائب رئیس هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی: ابوالفضل ذوالقدر
پست الکترونیک: email@email.ir
 

عضو هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی: کمیل درویشی
پست الکترونیک: email@email.ir
 

عضو هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی: هاشم گرجی پور
پست الکترونیک: email@email.ir